توضیحات کامل :

پاورپوینت روش تحقیق کارشناسی ارشد ،در حجم 106 اسلاید قابل ویرایش.


بخشی از متن:
موضوع تحقیق:
اولین مرحله در تدوین و اجرای یک طرح پژوهشی است.
موضوع تحقیق وسیله ای برای دستیابی به دانش نو می باشد.
انتخاب موضوع تحقیق، نیاز به آشنایی با اصول، قوانین و نظریه های علمی تشکیل دهنده ی آن رشته دارد(آخرین پیشرفت های علمی).
موضوع تحقیق ممکن است نظری یا عملی باشد.

ویژگی های (معیارهای) انتخاب موضوع تحقیق :
الف- علاقه پژوهشگر
ب- بدیع بودن
ج- پژوهش پذیر بودن (آزمون پذیری)
د- اهمیت و اولویت مسأله
م- توانایی پژوهشگر
ل- منابع مادی تحقیق
و- منابع اطلاعاتی
ﻫ- به صرفه بودن
ی- چارچوب زمانی موضوع
و...


فهرست مطالب:
1ـ انتخاب موضوع تحقیق
2ـ بیان مسئله
3ـ پیشینه تحقیق
4- بیان گزاره های مسأله. هدف/ سوال/ فرضیه
5ـ مشخص کردن متغیرها و مقیاس سنجش آنها
6ـ تعیین ابزار اندازه گیری
7ـ مشخص کردن جامعه مورد بررسی، نمونه و حجم نمونه
8ـ انتخاب روش تحقیق
9ـ گردآوری داده ها
10ـ تنظیم و تلخیص داده ها
11ـ تحلیل داده ها و نتیجه گیری
12ـ تدوین گزارش و اشاغه یافته ها


این فایل با فرمت پاورپوینت در 106 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.